ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate : REC)

            Renewable Energy Certificate (REC) หรือ ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน เป็นกลไกที่ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ด้วยการรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกลไก ช่วยสนับสนุนให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านการซื้อและขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน ทำให้ผู้ลงทุนพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยมีหน่วยการซื้อขายคือ REC ซึ่งคำนวณจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจริง (ไฟฟ้า 1 MWh มีค่าเท่ากับ 1 REC)

ผู้เกี่ยวข้องและกระบวนการซื้อขาย REC

การซื้อขาย REC กำหนดให้มีผู้เกี่ยวข้องหลัก 3 ส่วนได้แก่

  1. ผู้ซื้อ REC หรือเรียกว่า Participant ส่วนมากมักจะเป็นหน่วยงาน หรือองค์กรชั้นนำ ที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานสะอาดในการดำเนินกิจการ เป็นผู้ส่งคำสั่งขอซื้อ REC จากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
  2. ผู้ขาย REC หรือเรียกว่า Registrant คือ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่มีการผลิตไฟฟ้าจริง และได้ขึ้นทะเบียนโรงไฟฟ้าไว้กับ I-REC แล้ว
  3. ผู้ให้การรับรอง หรือเรียกว่า (Issuer) คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกลไก ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ และให้การรับรอง REC ของโรงไฟฟ้า โดยในประเทศไทย มี กฟผ. เป็นผู้ให้การรับรองแต่เพียงผู้เดียว (Local issuer)

ทั้งนี้กระบวนการซื้อขาย REC จะเริ่มต้นดังขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ผู้ซื้อ REC (Participant) แจ้งความต้องการซื้อ REC ไปที่ ผู้ขาย REC (Registrant)
  2. ผู้ขาย REC รับการตรวจสอบและรับรอง REC จาก กฟผ. (Issuer)
  3. กฟผ. ส่งมอบ REC ที่ผ่านการรับรองให้ผู้ซื้อ REC ผ่านระบบ Registry ของมาตรฐาน I-REC
  4. ผู้ซื้อ REC ชำระค่า REC ให้กับผู้ขาย REC

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซื้อขาย REC

ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน (Registrant) (ชำระให้กับ กฟผ.)ผู้ซื้อ (Participant) (ชำระให้กับ I-REC)
1.ค่าเปิดบัญชี Registrant 0 บาท
2.ค่าขึ้นทะเบียนโรงไฟฟ้า (5 ปี) 38,000 บาท
3.ค่าต่ออายุการขึ้นทะเบียนโรงไฟฟ้า 15,200 บาท
4.ค่าธรรมเนียมการรับรอง REC (ต่อ MWh) 0.95 บาท
1.ค่าเปิดบัญชีซื้อ-ขาย 500 ยูโร
2.ค่าธรรมเนียมรายปี 2,000 ยูโร
3.ค่าเปิดบัญชี Redemption 0 ยูโร
4.Redemption (ต่อ MWh) 0.06 ยูโร

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายมีหน่วยที่แตกต่างกันเนื่องจากการชำระให้ กับหน่วยงานที่แตกต่างการ (กฟผ. และ I-REC)

การนำ REC ไปใช้ประโยชน์

สืบเนื่องจากความตื่นตัวเพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศ  และกระแสการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับประเทศ และในระดับองค์กร  REC จึงถูกนำไปใช้งานเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานหมุนเวียน ในรายงานและการจัดอันดับของบริษัทชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report)  รายงาน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) รายงาน Carbon Disclosure Project (CDP) หรือการเข้าร่วมกลุ่ม RE100

Sustainable Development Goal: เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดโดย UN

DJSI : รายงานที่จัดอันดับชั้นนำของโลกบริษัทตามกลุ่มอุตสาหกรรม
CDP : รายงานที่เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทชั้นนำ
RE100 : กลุ่มบริษัทชั้นนำของโลกที่รวมตัวกัน และแสดงเจตจำนงที่จะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในการดำเนินธุรกิจ