โครงการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ.

กฟผ. ดำเนินการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจภายใต้มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) ซึ่งมีโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ดังนี้

Table Plugin