โครงการ REC

โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร

โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร

โครงการนำร่องแห่งแรกของ กฟผ. ที่ได้นำพลังงานหมุนเวียนสองประเภทจาก “พลังงานแสงอาทิตย์” และ “พลังน้ำ” มาผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน หรือเรียกว่า ระบบไฮบริด

พลังแสงอาทิตย์
45 MW
0.07 ล้าน REC ต่อปี

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่กลอง

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่กลอง

ความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับกรมชลประทาน ในการใช้ประโยชน์จากน้ำในเขื่อนของกรมชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พลังน้ำ
12 MW
0.07 ล้าน REC ต่อปี

เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองสร้างขึ้น บนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

พลังน้ำ
720 MW
1.25 ล้าน REC ต่อปี