โรงไฟฟ้ากังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคองชลวัฒนา ชุดที่ 2

ตั้งอยู่บริเวณสันเขาบ้านเขายายเที่ยงเหนือ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ป่าบริเวณตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กฟผ. ได้ดำเนินการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าจำนวน 12 ชุด กำลังผลิตรวมทั้งหมด 24,000 กิโลวัตต์ เชื่อมโยงกับระบบสายส่ง 115 กิโลโวลท์ของ กฟผ.
ชนิดของกังหัน เป็นแบบแกนนอน ปรับใบพัดได้ และใช้กันโดยทั่วไปในประเทศแถบยุโรป และอเมริกา สามารถปรับองศาของใบพัดเพื่อสามารถกินลมได้ในระดับความเร็ว ลมต่ำ และสามารถลู่ลมได้ในระดับความเร็วลมสูงโดยมีระบบเบรกอัตโนมัติ อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 25 ปี ความสูงของหอกังหันลม 80 เมตร