กฟผ. เปิดตัวธุรกิจใหม่ ซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนภายในงาน Thailand Clean Energy Network 2020

กฟผ. จัดงาน Thailand Clean Energy Network 2020 เพื่อแถลงผลสำเร็จความร่วมมือของเครือข่ายการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้า และเปิดตัวธุรกิจซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย พร้อมส่งมอบเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้แก่ลูกค้ารายแรก เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างเครือข่ายความร่วมมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

นางสมใจ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อสค.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. กำหนดจัดงาน Thailand Clean Energy Network 2020 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Ballroom โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอผลสำเร็จการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. และภาคผลิตไฟฟ้า ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายตามที่แสดงเจตนารมณ์ไว้กับประชาคมโลก พร้อมเปิดตัวธุรกิจซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ซึ่ง กฟผ. ได้รับสิทธิ์จาก The International REC Standard (I-REC) ให้เป็นผู้รับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน

สำหรับธุรกิจ REC นี้คาดว่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล ตอบสนองแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยภายในงานจะมีการส่งมอบเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน ของ กฟผ. ให้แก่ผู้ซื้อรายแรก และเสวนาเรื่อง “The Way Forward to Thailand Decarbonization” โดย ผู้บริหารจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฟผ. และบริษัท Toyota Motor และบรรยายเรื่อง “How to achieve 100% RE Target” โดย ผู้แทนจาก I-REC นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ธุรกิจใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน โครงการ Smart Vehicle การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ และโครงการ Smart Home เป็นต้น

ปัจจุบัน กฟผ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานให้เป็นผู้ประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคผลิตไฟฟ้า เพื่อรวบรวมเป็นผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ที่ผ่านมา กฟผ. เป็นผู้นำในการสร้างภาคีเครือข่ายการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้า โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ทำให้สามารถประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น จากเดิมถึง 20% เมื่อเทียบกับการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ในปี 2562 เพียงผู้เดียว สร้างความเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามที่ได้แสดงเจตจำนงไว้อย่างแน่นอน

สำหรับการจัดงาน Thailand Clean Energy Network 2020 ในครั้งนี้จะช่วยตอกย้ำให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้รับทราบถึงความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาคผลิตไฟฟ้าต่อการดำเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ REC กับ กฟผ. ทั้งประโยชน์ต่อผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผู้ประกอบการและประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ ” อสค. กล่าวในที่สุด